Stängd farled

Farvattnet mellan HSBK och upptagningsplatsen IRS kommer att stängas av i Oktober under 3 dagar för sänkning av dricksvattenledningen från Lovön.

Planen är (beroende på bla väder) mellan den 8:e och 10:e dvs i mitten av vecka 41.

Trailers på IRS uppställningsplats

Båttrailers parkerade på IRS måste ovillkorligen avlägsnas senast den 14 september då röjning och förberedelser för vintern påbörjas den 15:e. De som står kvar då riskerar att ställas ut på gatan med risk att de hamnar på stadens uppställningsplats i Spånga. Där krävs avgift för att hämta ut fordonet.
Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

  • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
  • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

  • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
  • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.
  • Köavgift 250 kr/år


Båtplatsavtal Stadgar Inträdesansökan


VAKTHÅLLNING PÅ IRS UPPSTÄLLNINGSPLATS

Ett mail angående vakthållningen har skickats till alla HSBKs medlemmar med båten på IRS:

Två frågor och kallelse till möte:

  • 1. vill du att vakthållningen skall utökas?
  • 2. vill du ha oförändrad vakthållning?

Det är angeläget att alla svarar på frågorna om vakthållningen så att styrelsen känner till medlemmarnas åsikt.

Hittills, med svar från c:a 30 % av berörda medlemmar, föreligger en viss övervikt för alternativ 2.

Mötet:

Vid info-mötet hos KBS den 20 augusti för utombordarägare var deltagarna positiva till föreslagna skyddsåtgärder och samarbetet med polis och försäkringsbolag.

För att IRS skall få bidrag till skyddsåtgärder från försäkringsbolagen krävs dock sannolikt utökad vaktgång fram till kl 06.00.